ทีมทันตแพทย์

พบกับทีมผู้เชี่ยวชาญทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม

สาขาสะพานควายสาขานวมินทร์

ทพญ.ดร. นัจชลี ศรีมณีกาญจน์

ทพญ.ดร. นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมทั่วไป ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพญ. ปวีณา หาญอักษรณรงค์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมรากฟัน ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพญ. ปิยธิดา เมฆพัฒน์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมจัดฟัน ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพ. ทีฆศิษฎ์ วัยวุฒิเกียรติ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชี่ยล ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพญ. ชลธิชา เครือเช้า เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมจัดฟัน ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพญ. สรัญญา ธาวนพงษ์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ปริทันตวิทยา ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพญ. นพรัตน์ สิทธิโชคกุลชัย เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมจัดฟัน ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพ. รัฐพล วงศ์เปียง เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมทั่วไป ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพญ. อรลัดดา พิสุทธิวงษ์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพญ. ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมจัดฟัน ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพ. สิรวิชญ์ หาญวรวงศ์ชัย เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมทั่วไป ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

ทพญ. สุพรรษา อภิรัตนธราธาร เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมทั่วไป ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขา สะพานควาย
นัดหมาย

 

 

ทพญ. ลลิดา นิรชโรภาส

ทพญ. ลลิดา นิรชโรภาส เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นโฮม สาขานวมินทร์
นัดหมาย

ทพญ. ปิยธิดา เมฆพัฒน์

ทพญ. ปิยธิดา เมฆพัฒน์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ทันตกรรมจัดฟัน ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นโฮม สาขานวมินทร์
นัดหมาย

ทพญ. สุนิสา นิมมลรัตน์

ทพญ. สุนิสา นิมมลรัตน์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ปริทันตวิทยา ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นโฮม สาขานวมินทร์
นัดหมาย

ทพญ. วรรณพร ศิริวัฒนชาติ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรม ( ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชี่ยล ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ คลินิกทันตกรรมเด้นโฮม สาขานวมินทร์
นัดหมาย